Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG - SỰ SỐNG CÒN CỦA NỀN KINH TẾ

12/05/2023
Tin tức

Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển có đầy đủ hành lang pháp lý liên quan đến sử dụng năng lượng như Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SD NLTK&HQ), các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật SD NLTK&HQ.

Theo Chương trình quốc gia về SD NLTK&HQ giai đoạn 2019-2030, cần huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế để thúc đẩy SD NLTK&HQ thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp:

Quản lý Nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học - công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực SD NLTK&HQ.

Tiết kiệm năng lượng - Sự sống còn của nền kinh tếĐặc biệt, cần hình thành thói quen SD NLTK&HQ trong mọi hoạt động xã hội, giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, đưa tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan