Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ BÙN THẢI PHÁT SINH TRONG SẢN XUẤT

12/05/2023
Tin tức


Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, theo quy định tại phụ lục C danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại thì bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải có ngưỡng chất thải là 2 sao (**) công ty phải hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý bùn thải trên theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại; riêng đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải có ngưỡng chất thải là 1 sao (*), khi chưa chứng minh được không phải là chất thải nguy hại (hoặc trong thời gian đợi kết quả phân tích) thì phải được quản lý theo các quy định đối với chất thải nguy hại.


Trường hợp công ty muốn quản lý theo quy định của chất thải công nghiệp thông thường thì phải tiến hành lấy mẫu chứng minh không phải là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước QCVN 50:2013/BTNMT.

Tuy nhiên, do bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải có thành phần, tính chất luôn thay đổi và phụ thuộc vào thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải xử lý. Mỗi lần lấy mẫu bùn thải để phân tích chỉ có thể chứng minh được khối lượng bùn thải phát sinh tại thời điểm đó có phải là chất thải nguy hại hay không, chứ không chứng minh được bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải luôn luôn không phải là chất thải nguy hại.

Trong quá trình hoạt động, công ty thường xuyên lấy mẫu phân tích thành phần nguy hại trong bùn thải. Trường hợp lấy mẫu phân tích nếu chứng minh được lượng bùn đó không phải là chất thải nguy hại thì công ty được quản lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường và báo cáo về Sở trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan